Δικαστηριακό Τμήμα

Τομείς Δραστηριότητας

Έχουμε πέραν των 30 ετών δικαστηριακής πείρας. Έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες τόσο ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων όσο και ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου Της Κύπρου.

Καλύπτουμε όλους τους τομείς δικαστικών διαδικασιών σε δικαιοδοσίες αστικής, ποινικής και διοικητικής φύσης, τόσο πρωτόδικα όσο και κατ’ έφεση. Έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες δικαστικώς σε υποθέσεις που αφορούν μεταξύ άλλων, εμπορικό δίκαιο, εταιρικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ασφάλιση, εργατικό δίκαιο, διαθήκες και κληρονομιές, διοικητικό δίκαιο, επανάκτηση χρεών, εκκαθαρίσεις εταιρειών και πτωχεύσεις, ακίνητη ιδιοκτησία, δικαιώματα καταναλωτών, δυσφήμηση, δίκαιο συμμόρφωσης, αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες και αμέλεια, παράνομη επέμβαση σε ακίνητη περιουσία και διαδικασίες εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται στην Κύπρο και το εξωτερικό.