Κληρονομικό δίκαιο και Διαθήκες

Τομείς Δραστηριότητας

Έχουμε πέραν των 30 ετών πείρας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπροσώπησης πελατών σε σχέση με διαθήκες, κληρονομικό σχεδιασμό, διαχείριση περιουσίας αποβιωσάντων και κληρονομικό δίκαιο.

Εκπροσωπούμε πελάτες, τόσο από την Κύπρο, όσο και από το εξωτερικό, σε σχέση με ζητήματα διαχείρισης περιουσιών και κληρονομιών.

Εκτελούμε τα καθήκοντα διαχειριστή περιουσίας αποβιώσαντος και εκτελεστή διαθήκης και είμαστε σε θέση να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με όλα τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την διαχείριση περιουσίας αποβιώσαντος.

Με την κατάργηση του φόρου κληρονομιών στην Κύπρο, σε σχέση με την φορολόγηση της απόκτησης περιουσίας δυνάμει κληρονομιάς, εάν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις, και εφόσον προβούν στις κατάλληλες ενέργειες κατόπιν ορθής καθοδήγησης, ξένοι υπήκοοι μπορούν βάσει του νόμου να θεωρηθούν κάτοικοι Κύπρου για σκοπούς κληρονομιάς και με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να  προστατεύσουν την κινητή και ακίνητη περιουσία τους από φόρο κληρονομιών που θα επιβαρύνονταν βάσει της αντίστοιχης νομοθεσίας που ισχύει στην χώρα καταγωγής τους.

Με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που αφορούν την διαχείριση περιουσίας αποβιώσαντος και εκτέλεσης διαθήκης, ετοιμάζουμε λεπτομερή καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, επιλύουμε όλα τα εκκρεμούντα ζητήματα που σχετίζονται με τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις ή άλλες οφειλές του αποβιώσαντος, κινούμε όλες τις αναγκαίες εξώδικες και δικαστικές διαδικασίες για είσπραξη ποσών που οφείλονται προς τον αποβιώσαντα από τρίτους και μεσολαβούμε με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ώστε να εξασφαλιστούν τα αναγκαία πιστοποιητικά και φορολογικές απαλλαγές ώστε να ολοκληρωθεί η διαχείριση της περιουσίας μέχρι και το στάδιο της διανομής των περιουσιακών στοιχείων του αποβιώσαντος στους νόμιμους κληρονόμους του.

Σχετικά Άρθρα:

Η γνώμη του παιδιού στην άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται η άσκηση της γονικής μέριμνας ως κακή
Δικαίωμα Ιδιοκτήτη Ακινήτου σε Αύξηση Ενοικίου.