Τραπεζικό Δίκαιο

Τομείς Δραστηριότητας

Ο τραπεζικός τομέας διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε οικονομία και το τραπεζικό δίκαιο είναι απολυτά συνυφασμένο με όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Στην Χατζηνέστορος ΔΕΠΕ έχουμε αναπτύξει ευρεία πείρα στον τραπεζικό τομέα και συμβουλεύουμε πελάτες σε σχέση με διάφορες τραπεζικές συναλλαγές  καθώς και ζητήματα συμμόρφωσης και ρυθμιστικά ζητήματα. Η πείρα μας καλύπτει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε σχέση με τραπεζικές διαφορές, την ετοιμασία και την παροχή συμβουλών σε σχέση με, τραπεζικές επιταγές, εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα σε σχέση με τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, συμφωνίες δανείων και ενοικιαγοράς, εγγυήσεις, συναλλαγματικές, εγγυητικές επιστολές, υποθήκες, συμφωνίες εκχώρησης και άλλες συμφωνίες εξασφαλίσεων.

Διαχρονικά έχουμε εκπροσωπήσει τραπεζικά ιδρύματα ως πιστωτές και πάροχοι τραπεζικών υπηρεσιών, αλλά και εταιρείες και φυσικά πρόσωπα ως οφειλέτες και πελάτες τραπεζών, σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες, συμβιβασμούς εκτός δικαστηρίου, διαπραγματεύσεις για αναδιάρθρωση πιστωτικών διευκολύνσεων και εκπροσώπηση πελατών για την διευκόλυνση τραπεζικών υπηρεσιών. Επίσης έχουμε ενεργήσει για τη σύσταση πελατών προς τράπεζες, διεκπεραιώνοντας διαδικασίες επιστάμενης έρευνας σε σχέση με τέτοιες τραπεζικές υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Σχετικά Άρθρα:

Η γνώμη του παιδιού στην άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται η άσκηση της γονικής μέριμνας ως κακή
Δικαίωμα Ιδιοκτήτη Ακινήτου σε Αύξηση Ενοικίου.
Αναστολή Διαδικασιών Έξωσης Ενοικιαστών. Ποιους Αφορά;
Δικαιώματα Εργοδοτούμενων (Παράνομη Απόλυση) στην Κύπρο
Οικογενειακό Δίκαιο (Διαδικασίες Γονικής Μέριμνας, Επιμέλειας Τέκνου και Διατροφής) στην Κύπρο
Διαζύγιο στην Κύπρο όταν οι σύζυγοι διαμένουν εκτός Κύπρου
Διαδικασία Διαζυγίου στην Κύπρο
Οικογενειακό Δίκαιο (Περιουσιακές Διαφορές) στην Κύπρο
Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγιο) στην Κύπρο
Κορωνοϊός και Πλεονασμός στην Κύπρο Λόγω Μείωσης του Κύκλου Εργασιών
Ενοικιάσεις Ακινήτων – Επιπτώσεις του Κορωνοϊού και των πρόσφατων διαταγμάτων αναστολής λειτουργίας κάποιων επιχειρήσεων