Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

Τομείς Δραστηριότητας

Η Κυπριακή Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανέθεσε στο γραφείο μας την εκπόνηση ενδελεχούς μελέτης σχετικά με την υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση της προστασίας καταναλωτών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υποβολή εισήγησης για ενοποίηση των νομοθεσιών καταναλωτικού δικαίου κατά τρόπο που συνάδει με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας καταναλωτών.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που έχουμε εργαστεί με την Κυπριακή Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με την ενδεχόμενη τροποποίηση και ενοποίηση του Κυπριακού Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Η εργασία αυτή περιελάμβανε ανάλυση πέραν των 20 νομοθετημάτων, συμπεριλαμβανομένης δευτερογενούς νομοθεσίας, για ζητήματα προστασίας καταναλωτών σε διάφορους τομείς, όπως τραπεζικές υπηρεσίες, πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, διαφήμιση,   καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές συμβάσεις, δικαιώματα καταναλωτών και διακοπές. Η μελέτη επίσης περιελάμβανε σύγκριση του ισχύοντος καταναλωτικού δικαίου στην Κύπρο με τις πρόνοιες των αντίστοιχων νομοθετημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Φινλανδία.

Η μελέτη επίσης περιελάμβανε εκτενή ανάλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του ισχύοντος καταναλωτικού δικαίου στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

 1. Κατά πόσο υπήρξε ορθή υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών,
 2. Κατά πόσο οι υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις συνάδουν με τα συνταγματικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα,
 3. Κατά πόσο οι υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και
 4. Κατά πόσο οι υφιστάμενες εξουσίες της Κυπριακής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για διερεύνηση παραβιάσεων και επιβολή του Νόμου, θα πρέπει να διευρυνθούν και να αναβαθμιστούν.

Έγινε λεπτομερής ανάλυση του καταναλωτικού δικαίου και υποβλήθηκαν οι εισηγήσεις μας για τους πιο πάνω τομείς..

Το τελικό στάδιο ήταν η υποβολή εισήγησης για την ενοποιημένη έκδοση του Νόμου Καταναλωτικού Δικαίου

Η ολοκληρωμένη μελέτη υποβλήθηκε στις αρχές του 2018 και αποτελείται από πέραν των 1600 σελίδων πρωτότυπου υλικού και αποδεικνύει έμπρακτα την δέσμευση της Κυπριακής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για αποτελεσματικό εντοπισμό και καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων καταναλωτών και τον εκσυγχρονισμό του καταναλωτικού δικαίου στη Κύπρο.

Στη Δ. Χατζηνέστορος & Σια ΔΕΠΕ, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εγχειρίδια προστασίας καταναλωτών, κώδικες πρακτικής και διαδικασίες και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις για να διαμορφώσουν το περιεχόμενο των συμβάσεων και των διαφημίσεων τους ώστε να είναι πλήρως συμβατά με την ραγδαία εξελισσόμενη Ευρωπαϊκή  και εγχώρια νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή. Επίσης εκπροσωπούμε πελάτες ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Κυπριακής Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Επίσης εκπροσωπούμε καταναλωτές δικαστικώς και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα τους σε σχέση με συμβάσεις πίστωσης, πώλησης και προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

Διαφήμιση, Εμπορικές Πρακτικές και Καταναλωτικές; Συμβάσεις:

 • Οδηγία 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
 • Οδηγία 2006/114/EΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση.
 • Οδηγία 93/13/EΚ για τις καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές συμβάσεις.

Καταναλωτικές Συμβάσεις Πίστωσης:

 • Οδηγία 2008/48/EΚ για τις καταναλωτικές συμβάσεις πίστωσης.
 • Οδηγία 2014/17/EΚ για τις καταναλωτικές συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.
 • Οδηγία 2002/65/EΚ για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε καταναλωτές.

Ασφάλεια Προϊόντων:

 • Οδηγία 2001/95/EΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.

Διακοπές:

 • Οδηγία 90/314/ ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις.
 • Οδηγία (EΕ) 2015/2302 για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.
 • Οδηγία 2008/122/EΚ για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής.

Πώληση Αγαθών και Υπηρεσιών:

 • Οδηγία 2011/83/EΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών,.
 • Οδηγία 1999/44/EΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών.

Σχετικά Άρθρα: