Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τομείς Δραστηριότητας

Στην Χατζηνέστορος ΔΕΠΕ παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εκπροσωπούμε πελάτες αναφορικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες και βιομηχανικά σχέδια.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την εγγραφή και ανανέωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω, ετοιμάζουμε και καταχωρούμε όλες τις αναγκαίες αιτήσεις και συνοδευτικά έγγραφα στις αρμόδιες αρχές.

Παρέχουμε βοήθεια στους πελάτες μας για την διαπραγμάτευση και ετοιμασία συμβολαίων παραχώρησης δικαιώματος χρήση κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος σε τρίτους.

Κατανοούμε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προσδίδουν διαχρονική αξία σε οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα και την σημασία του να τυγχάνουν προστασίας και να εφαρμόζονται τα δικαιώματα αυτά. Στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι τα συμφέροντα των πελατών μας είναι πάντοτε κατοχυρωμένα.

Αυτές οι αρχές εφαρμόζονται στη πράξη εκπροσωπώντας πελάτες μας ενώπιον των αρμόδιων εγχώριων και Ευρωπαϊκών οργάνων, σε διαδικασίες εγγραφής και ανανέωσης, ή όπου προβάλλεται ένσταση σε διαδικασία εγγραφής. Περαιτέρω, εκπροσωπούμε πελάτες δικαστικώς, όπου υπάρχει παραβίαση νομικά κατοχυρωμένου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικά απαγορευτικά μέτρα για να περιοριστούν οι ενδεχόμενες οικονομικές απώλειες του πελάτη και να προωθηθεί αξίωση για αποζημιώσεις.