ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Οικογενειακό Δίκαιο(Περιουσιακές Διαφορές) στην Κύπρο

Tο Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου έχει δικαιοδοσία εκδίκασης περιουσιακών διαφορών μεταξύ εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων, νοουμένου ότι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αφορά η διαδικασία, βρίσκονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αύξηση Περιουσιακών Στοιχείων

Για να μπορούν περιουσιακά στοιχεία να αποτελέσουν αντικείμενο της διαφοράς, αυτό το οποίο λαμβάνεται υπόψη είναι η αύξηση σε περιουσιακά στοιχεία του συζύγου εναντίον του οποίου καταχωρείται η αίτηση, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του γάμου (η με προοπτική τον γάμο). Οποιαδήποτε αύξηση περιουσιακών στοιχείων έλαβε χώρα μετά την διάσταση (δηλαδή όχι απαραίτητα κατά την έκδοση του διαζυγίου εάν επήλθε διάσταση νωρίτερα), δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της διαδικασίας περιουσιακών διαφορών.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σημασία έχει η αύξηση περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, εάν ο σύζυγος εναντίον του οποίου καταχωρήθηκε η αίτηση, ήταν ιδιοκτήτης μιας οικίας πριν την τέλεση του γάμου (και πριν την προοπτική του γάμου), τότε η οικία αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της διαδικασίας περιουσιακών διαφορών. Εάν όμως στην οικία αυτή έγινε επέκταση με το χτίσιμο επιπρόσθετου ορόφου μετά την τέλεση του γάμου (η με την προοπτική του γάμου), τότε το μέρος της οικίας που αφορά την επέκταση μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της διαδικασίας περιουσιακών διαφορών. Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και σε τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές, γραμμάτια ή άλλη κινητή περιουσία του συζύγου εναντίον του οποίου καταχωρείται η αίτηση.

Οποιεσδήποτε δωρεές από άλλα πρόσωπα προς σύζυγο (πχ. από τους γονείς) δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της διαδικασίας περιουσιακών διαφορών. Όμως, οι δωρεές μεταξύ των δύο συζύγων θα ληφθούν υπόψη για να καταλήξει το Δικαστήριο στην πιο δίκαιη απόφαση.

Η απόφαση του Δικαστηρίου σε σχέση με το μερίδιο αύξησης που θα καταλογιστεί στον/στη σύζυγο που έχει υποβάλει την αίτηση, καθορίζεται στη βάση της συνεισφοράς στην αύξηση. Σε περίπτωση όπου η αίτηση υποβάλλεται από σύζυγο η οποία κατά την διάρκεια του γάμου ήταν νοικοκυρά η οποία δεν είχε συνεισφέρει οικονομικά στην αύξηση, τότε υπάρχει εξ του νόμου μαχητό τεκμήριο ότι έχει συνεισφέρει στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου της κατά 1/3 και θα της επιδικαστεί από το Δικαστήριο το αντίστοιχο.

Προγαμιαία Σύμφωνα

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο κυπριακό δίκαιο δεν αναγνωρίζονται τα προγαμιαία σύμφωνα και θεωρούνται άκυρα. Όμως οι σύζυγοι μπορούν μετά που θα επέλθει διάσταση, να συμφωνήσουν με ποιο τρόπο θα επιλύσουν τις περιουσιακές τους διαφορές. Τέτοια συμφωνία είναι πλήρως έγκυρη και δεσμευτική και έχει την ίδια ισχύ όπως οποιαδήποτε άλλη νομικά έγκυρη συμφωνία. Σε περίπτωση παράβαση τέτοιας σύμβασης από ένα από τους δύο συζύγους, δίδει στον άλλο την δυνατότητα να αποταθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο (και όχι στο Οικογενειακό Δικαστήριο εναντίον του.

Διάταγμα Αποκάλυψης Περιουσιακών Στοιχείων

Σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμος του 1991 (Ν. 232/1991) σε περίπτωση που σύζυγος δεν έχει πλήρη γνώση των περιουσιακών στοιχείων του άλλου, τότε μπορεί να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο ώστε να εκδοθεί Διάταγμα αποκάλυψης των περιουσιακών του στοιχείων ως είχαν κατά τον χρόνο που επήλθε διάσταση (ή σε άλλο χρονικό σημείο όπως θα διατάξει το Δικαστήριο).  Παράλειψη συμμόρφωσης με το Διάταγμα συνιστά καταφρόνηση του Δικαστηρίου, η οποία τιμωρείται με φυλάκιση.

Χρονικός περιορισμός καταχώρησης αίτησης

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχει χρονικός περιορισμός 3 χρόνων από την ημερομηνία του διαζυγίου, για την καταχώρηση αίτησης περιουσιακών διαφορών.

Το πιο πάνω άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Μαρία Σκαρπάρη στο skarpari@dhadjinestoros.com.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την κεντρική μας σελίδα που αφορά Οικογενειακό Δίκαιο Εδώ.

Δικηγόροι Οικογενειακού Δικαίου

Μαρία Σκαρπάρη Δικηγόρος
Η Μαρία Σκαρπάρη έχει πέραν των 25 ετών πείρα στο οικογενειακό δίκαιο, έχοντας εκπροσωπήσει εκατοντάδες πελάτες στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου

Συχνές Ερωτήσεις σε σχέση με το Οικογενειακό Δίκαιο

Χρειάζεται να διορίσω δικηγόρο για να αιτηθώ διαζύγιο στην Κύπρο?

Δεν είναι αναγκαίο να διορίσεις δικηγόρο για να αιτηθείς διαζύγιο στην Κύπρο. Όμως, δεδομένης της τεχνικής φύσης των δικογράφων και γενικά των νομικών θεμάτων που περιβάλλουν ένα διαζύγιο στην Κύπρο, είναι καλύτερο να γίνεται χρήση δικηγόρου.

Χρησιμοποιείται η Διαμεσολάβηση για Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο

Αν και έχει ψηφιστεί σχετικός Νόμος, ακόμη δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές. Ως εκ τούτου η μοναδική νομική οδός για διαζύγιο  είναι μέσω του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Πως Μπορώ Να Πάρω Διαζύγιο Στην Κύπρο;

Διάταγμα διαζυγίου στην Κύπρο μπορεί να εκδώσει το Οικογενειακό Δικαστήριο.

Ποιες οι Νομικές Επιπτώσεις του Διαζυγίου στην Κύπρο;

Το διαζύγιο στην Κύπρο δεν επιφέρει αλλαγές στα ονόματα των συζύγων αλλά ούτε και στη διανομή της περιουσίας, της γονικής μέριμνας, ή της διατροφής που καταβάλλεται στα τέκνα. Σύμφωνα με το Κυπριακό Οικογενειακό Δίκαιο, είναι αναγκαίο όπως καταχωρηθούν ξεχωριστές αιτήσεις για οποιεσδήποτε άλλες διαφορές μεταξύ των συζύγων.

Νέα και Σχετική Αρθρογραφία