ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Οικογενειακό Δίκαιο(Διαζύγιο) στην Κύπρο

T

Το Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει αίτηση διαζυγίου νοουμένου ότι οι δύο σύζυγοι (ή έστω ένας από αυτούς) διαμένει μόνιμα στη Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών πριν την καταχώρηση της αίτησης διαζυγίου.

Εάν ικανοποιείται η πιο πάνω προϋπόθεση, τότε το Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου μπορεί να αποφασίσει για την λύση του γάμου ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο και ανεξαρτήτως που τελέστηκε και που γιορτάστηκε ο γάμος. Το θρήσκευμα των συζύγων επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς καθορισμού της δικαιοδοσίας του Οικογενειακού Δικαστηρίου της Κύπρου για την εκδίκαση αίτησης διαζυγίου.

Σύμφωνα με τον Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμο του 1990 (Ν. 23/1990) αίτηση διαζυγίου μπορεί μεταξύ άλλων να υποβληθεί όταν υπάρχει διάλυση του γάμου για λόγους που αφορούν τον ένα από τους συζύγους ή και τους δύο συζύγους, και ως αποτέλεσμα η συνέχιση της έγγαμης συμβίωσης είναι πλέον ανυπόφορη.

Η διάλυση του γάμου περιλαμβάνει και την ασυμφωνία χαρακτήρων μεταξύ των συζύγων.

Στο Κυπριακό Δίκαιο δεν αναγνωρίζεται η έννοια του συναινετικού διαζυγίου. Όμως, όταν υπάρχει συνεχής διάσταση των συζυγών για περίοδο πέραν των 4 ετών, τότε οποιοσδήποτε εκ των δύο συζύγων μπορεί να υποβάλει αίτηση διαζυγίου βασιζόμενος στον λόγο αυτό.  Σε τέτοια περίπτωση το Δικαστήριο θα εκδώσει Διάταγμα Διαζυγίου ανεξαρτήτως του ποιος από τους δύο συζύγους ευθύνεται για την διάλυση του γάμου.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εκδοθεί διάταγμα διαζυγίου στην Κύπρο?

Ο χρόνος έκδοσης διατάγματος διαζυγίου θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της διαδικασίας.Με την καταχώρηση της αίτησης διαζυγίου από την πλευρά του ενός συζύγου ο άλλος σύζυγος θα έχει την επιλογή εάν θα αμφισβητήσει την αίτηση ή όχι. να μην συμμετάσχει στη διαδικασία. Εάν αποφασίσει να αμφισβητήσει την αίτηση, καταχωρεί υπεράσπιση και ακολούθως η άλλη πλευρά καταχωρεί απάντηση. Ακολούθως το Δικαστήριο προχωρεί σε ακρόαση της υπόθεσης.

Εάν αποφασίσει να μην αμφισβητήσει την αίτηση, μπορεί να μην συμμετάσχει στη διαδικασία, παραλείποντας να καταχωρήσει υπεράσπιση ή εναλλακτικά μπορεί να διορίσει δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει, με οδηγίες να δηλώσει προς το Δικαστήριο ότι δεν επιθυμεί να αμφισβητήσει την αίτηση.

Τί συμβαίνει όταν δεν αμφισβητήσω την αίτηση διαζυγίου?

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αμφισβήτηση της αίτησης, η απόφαση του Δικαστηρίου εκδίδεται πολύ πιο σύντομα, συνήθως εντός μερικών μηνών.

Εκδίδοντας το διάταγμα διαζυγίου το Δικαστήριο αποφασίζει ποιος από τους δύο συζύγους ευθύνεται για το διαζύγιο, είτε και οι δύο μαζί. Εάν δεν υπάρξει αμφισβήτηση της αίτησης, τότε κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα εκδοθεί εναντίον του συζύγου εναντίον του οποίου καταχωρήθηκε η αίτηση.

Πέραν από τους ουσιαστικού λόγους, υπάρχουν και πρακτικοί λόγοι για τους οποίος κάποιος μπορεί να αποφασίσει να αμφισβητήσει μια αίτηση διαζυγίου. Για παράδειγμα, νοουμένου ότι το διάταγμα αποκλειστικής χρήσης της οικογενειακής στέγης παύει να ισχύει με την έκδοση του διατάγματος διαζυγίου, μπορεί να είναι προς όφελος του συζύγου να αμφισβητήσει την αίτηση διαζυγίου που καταχωρήθηκε εναντίον του.

Μπορεί το αποτέλεσμα της αίτησης διαζυγίου να επηρεάσει τα δικαιώματα συζύγου σε σχέση με την επιμέλεια τέκνου και την διατροφή τέκνου?

Το αποτέλεσμα της αίτησης διαζυγίου δεν επηρεάζει τη διαδικασία που σχετίζεται με την επιμέλεια τέκνου, εκτός εάν κατά την ακρόαση της αίτησης διαζυγίου προκύψει μαρτυρία ότι λόγω πράξεων ή παραλείψεων ενός συζύγου, θα ήταν ενάντια στα συμφέροντα του τέκνου να δοθεί στον/στην εν λόγω σύζυγο η επιμέλεια του τέκνου. of the child.

Το αποτέλεσμα της αίτησης διαζυγίου δεν επηρεάζει τη διαδικασία που σχετίζεται με την διατροφή τέκνου.

Το πιο πάνω άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Μαρία Σκαρπάρη στο skarpari@dhadjinestoros.com.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την κεντρική μας σελίδα που αφορά Οικογενειακό Δίκαιο Εδώ.

Δικηγόροι Οικογενειακού Δικαίου

Μαρία Σκαρπάρη Δικηγόρος
Η Μαρία Σκαρπάρη έχει πέραν των 25 ετών πείρα στο οικογενειακό δίκαιο, έχοντας εκπροσωπήσει εκατοντάδες πελάτες στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου

Νέα και Σχετική Αρθρογραφία

Οικογενειακό Δίκαιο (Διαδικασίες Γονικής Μέριμνας, Επιμέλειας Τέκνου και Διατροφής) στην Κύπρο
Διαζύγιο στην Κύπρο όταν οι σύζυγοι διαμένουν εκτός Κύπρου
Διαδικασία Διαζυγίου στην Κύπρο
Οικογενειακό Δίκαιο (Περιουσιακές Διαφορές) στην Κύπρο

Συχνές Ερωτήσεις σε σχέση με το Οικογενειακό Δίκαιο

Χρειάζεται να διορίσω δικηγόρο για να αιτηθώ διαζύγιο στην Κύπρο?

Δεν είναι αναγκαίο να διορίσεις δικηγόρο για να αιτηθείς διαζύγιο στην Κύπρο. Όμως, δεδομένης της τεχνικής φύσης των δικογράφων και γενικά των νομικών θεμάτων που περιβάλλουν ένα διαζύγιο στην Κύπρο, είναι καλύτερο να γίνεται χρήση δικηγόρου.

Χρησιμοποιείται η Διαμεσολάβηση για Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο

Αν και έχει ψηφιστεί σχετικός Νόμος, ακόμη δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές. Ως εκ τούτου η μοναδική νομική οδός για διαζύγιο  είναι μέσω του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Πως Μπορώ Να Πάρω Διαζύγιο Στην Κύπρο;

Διάταγμα διαζυγίου στην Κύπρο μπορεί να εκδώσει το Οικογενειακό Δικαστήριο.

Ποιες οι Νομικές Επιπτώσεις του Διαζυγίου στην Κύπρο;

Το διαζύγιο στην Κύπρο δεν επιφέρει αλλαγές στα ονόματα των συζύγων αλλά ούτε και στη διανομή της περιουσίας, της γονικής μέριμνας, ή της διατροφής που καταβάλλεται στα τέκνα. Σύμφωνα με το Κυπριακό Οικογενειακό Δίκαιο, είναι αναγκαίο όπως καταχωρηθούν ξεχωριστές αιτήσεις για οποιεσδήποτε άλλες διαφορές μεταξύ των συζύγων.