ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Διαζύγιο στην Κύπρο όταν οι σύζυγοι διαμένουν εκτός Κύπρου

Σε πολλές περιπτώσεις προκύπτει σοβαρό ερώτημα υπό ποιες περιστάσεις μπορεί να καταχωρηθεί αίτηση διαζυγίου στη Κύπρο. Το ερώτημα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν το πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση διαζυγίου διαμένει εκτός Κύπρου, ή όταν το πρόσωπο εναντίον του οποίου επιδιώκεται καταχώρηση αίτησης διαζυγίου διαμένει εκτός Κύπρου ή ακόμη και όταν και οι δύο διαμένουν εκτός Κύπρου.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί το Δικαστήριο στη Κύπρο να εκδώσει διαζύγιο εναντίον προσώπου το οποίο διαμένει εκτός Κύπρου?

Τα Δικαστήρια της Κύπρου έχουν δικαιοδοσία έκδοσης διαζυγίου εφόσον και οι δύο σύζυγοι έχουν την συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο.

Υποβολή αίτησης διαζυγίου στην Κύπρο όταν ο/ή αιτητής/ρια διαμένει στην Κύπρο και το πρόσωπο εναντίον του οποίου καταχωρείται η αίτηση διαμένει εκτός Κύπρου.

Όταν ο/ή αιτητής/ρια διαμένει στην Κύπρο, τότε μπορεί να υποβάλει αίτηση διαζυγίου στην Κύπρο νοουμένου ότι και οι δύο σύζυγοι είχαν την τελευταία συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο.

Εάν και οι δύο σύζυγοι δεν είχαν την τελευταία συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο, τότε υπάρχουν δύο περιπτώσεις κάτω υπό τις οποίες μπορεί εάν από αυτούς να υποβάλει αίτηση διαζυγίου στην Κύπρο. Η πρώτη περίπτωση είναι όταν ο/ή αιτητής/ρια δεν έχει Κυπριακή υπηκοότητα αλλά διαμένει στη Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την καταχώρηση της αίτησης διαζυγίου.

Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν ο/ή αιτητής/ρια έχει Κυπριακή υπηκοότητα και διαμένει στη Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον έξη μηνών πριν την καταχώρηση της αίτησης διαζυγίου.

Περαιτέρω, το Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου έχει δικαιοδοσία να εκδικάσει αίτηση διαζυγίου εάν οποιοσδήποτε εκ των δύο συζύγων διέμενε στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τριών μηνών πριν την καταχώρηση της αίτησης διαζυγίου.

Τέτοια ήταν η περίπτωση στην υπόθεση Holubova n. Mehmet Ali (2003) όπου η αιτήτρια Τσέχικης υπηκοότητας καταχώρησε στη Κύπρο αίτηση διαζυγίου εναντίον του Τουρκοκύπριου συζύγου της, για λύση του γάμου τους ο οποίος είχε τελεστεί στην Τσεχία. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, αποφασίζοντας ότι τέτοια αίτηση μπορεί να καταχωρηθεί στην Κύπρο δήλωσε ότι:

Τα Οικογενειακά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία σε διαφορά που σχετίζεται με την λύση πολιτικού γάμου μεταξύ συζύγων, ανεξαρτήτως εάν αυτοί είναι Κύπριοι υπήκοοι, νοουμένου ότι και οι δύο ή ένας από αυτούς διαμένει στη Κύπρο για συνεχή περίοδο πέραν των τριών μηνών.

Διαδικασία

Εάν το πρόσωπο εναντίον του οποίου καταχωρείται η αίτηση διαζυγίου δεν διαμένει στην Κύπρο πρώτα πρέπει να ζητηθεί άδεια από το Δικαστήριο πριν να καταχωρηθεί και να σφραγιστεί η αίτηση διαζυγίου. Όταν δοθεί η άδεια, καταχωρείται η αίτηση διαζυγίου και αίτηση για άδεια επίδοσης της εκτός ς της δικαιοδοσίας της Κύπρου και άδεια για υποκατάστατη επίδοση (για παράδειγμα μέσω DHL ή άλλης υπηρεσίας) μαζί με ένορκη δήλωση.

Υποβολή αίτησης διαζυγίου στην Κύπρο όταν ο/ή αιτητής/ρια δεν διαμένει στην Κύπρο

Όταν ο/ή αιτητής/ρια δεν διαμένει στην Κύπρο, τότε μπορεί να καταχωρήσει αίτηση διαζυγίου στη Κύπρο εφόσον το πρόσωπο εναντίον του οποίου καταχωρείται η αίτηση έχει την συνήθη διαμονή του για στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Οικογενειακό Δίκαιο της Κύπρου, για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Όταν ο/ή αιτητής/ρια δεν διαμένει στην Κύπρο αλλά έχει Κυπριακή υπηκοότητα, μπορεί να καταχωρήσει αίτηση διαζυγίου στην Κύπρο νοουμένου ότι και το πρόσωπο εναντίον του οποίου καταχωρείται η αίτηση έχει επίσης Κυπριακή υπηκοότητα, ανεξαρτήτως του κατά πόσο έχουν την συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο.

Το πιο πάνω άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Μαρία Σκαρπάρη στο skarpari@dhadjinestoros.com.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την κεντρική μας σελίδα που αφορά Οικογενειακό Δίκαιο Εδώ.

Δικηγόροι Οικογενειακού Δικαίου

Μαρία Σκαρπάρη Δικηγόρος
Η Μαρία Σκαρπάρη έχει πέραν των 25 ετών πείρα στο οικογενειακό δίκαιο, έχοντας εκπροσωπήσει εκατοντάδες πελάτες στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου

Συχνές Ερωτήσεις σε σχέση με το Οικογενειακό Δίκαιο

Χρειάζεται να διορίσω δικηγόρο για να αιτηθώ διαζύγιο στην Κύπρο?

Δεν είναι αναγκαίο να διορίσεις δικηγόρο για να αιτηθείς διαζύγιο στην Κύπρο. Όμως, δεδομένης της τεχνικής φύσης των δικογράφων και γενικά των νομικών θεμάτων που περιβάλλουν ένα διαζύγιο στην Κύπρο, είναι καλύτερο να γίνεται χρήση δικηγόρου.

Χρησιμοποιείται η Διαμεσολάβηση για Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο

Αν και έχει ψηφιστεί σχετικός Νόμος, ακόμη δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές. Ως εκ τούτου η μοναδική νομική οδός για διαζύγιο  είναι μέσω του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Πως Μπορώ Να Πάρω Διαζύγιο Στην Κύπρο;

Διάταγμα διαζυγίου στην Κύπρο μπορεί να εκδώσει το Οικογενειακό Δικαστήριο.

Ποιες οι Νομικές Επιπτώσεις του Διαζυγίου στην Κύπρο;

Το διαζύγιο στην Κύπρο δεν επιφέρει αλλαγές στα ονόματα των συζύγων αλλά ούτε και στη διανομή της περιουσίας, της γονικής μέριμνας, ή της διατροφής που καταβάλλεται στα τέκνα. Σύμφωνα με το Κυπριακό Οικογενειακό Δίκαιο, είναι αναγκαίο όπως καταχωρηθούν ξεχωριστές αιτήσεις για οποιεσδήποτε άλλες διαφορές μεταξύ των συζύγων.

Νέα και Σχετική Αρθρογραφία