ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Οικογενειακό Δίκαιο (Διαδικασίες Γονικής Μέριμνας, Επιμέλειας Τέκνου και Διατροφής) στην Κύπρο

Οι οικογενειακές διαφορές απαιτούν ιδιαίτερο τρόπο χειρισμού, ειδικά όπου εμπλέκονται παιδιά. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως προκύπτει το ερώτημα σε ποιόν από τους δύο γονείς θα ανατεθεί η φύλαξη των παιδιών και τι ποσό διατροφής θα πρέπει να καταβάλλει ο άλλος γονέας.

Διαδικασίες Γονικής Μέριμνας και Επιμέλειας Τέκνου:

Μετά τη διάσταση των συζύγων και νοουμένου ότι εμπλέκονται παιδιά, πιθανόν να υπάρξει ανάγκη να καθοριστεί ποιος από τους γονείς θα αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Οικογενειακό Δικαστήριο έχει εξουσία να εκδώσει τα ακόλουθα 3 είδη Διαταγμάτων. Διάταγμα Γονικής Μέριμνας, Διάταγμα Επιμέλειας Τέκνου και Διάταγμα Επικοινωνίας.

Συνήθως το Δικαστήριο αποφασίζει ότι η Γονική Μέριμνα θα ασκείται από τους δύο γονείς από κοινού. Το Διάταγμα Επιμέλειας Τέκνου εκδίδεται υπέρ του ενός γονέα και το Διάταγμα Επικοινωνίας εκδίδεται υπέρ του άλλου γονέα.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία μεταξύ των γονέων, το Δικαστήριο διορίζει λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την ετοιμασία έκθεσης προς το Δικαστήριο, την οποία θα λάβει υπόψη για την έκδοση των Διαταγμάτων.

Υπόψη ότι ο γονέας υπερ του οποία εκδίδεται το Διάταγμα Επιμέλειας Τέκνου, μπορεί να υποβάλει προς το Δικαστήριο Αίτηση για έκδοση Διατάγματος Διατροφής στη βάση της διαδικασίας που αναφέρεται πιο κάτω.

Διαδικασίες Διατροφής:

Το Οικογενειακό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία έκδοσης Διατάγματος Διατροφής τέκνου. Τέτοια Διατάγματα εκδίδονται κατόπιν Αίτησης του/της συζύγου υπέρ του οποίου εκδόθηκε το Διάταγμα Επιμέλειας και εναντίον του/της συζύγου εναντίον του οποίου εκδόθηκε το Διάταγμα Επικοινωνίας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν το τέκνο είναι ανήλικο (ηλικίας κάτω των 18 ετών). Το ποσό του Διατάγματος Διατροφής καθορίζεται στη βάση των ακόλουθων παραγόντων: οι ανάγκες του τέκνου, το επίπεδο ζωής του τέκνου πριν τη διάσταση των γονέων και η οικονομική δυνατότητα των γονέων. Υπόψη ότι για τον καθορισμό της οικονομικής δυνατότητας των γονέων εκτός από τα πραγματικά εισοδήματα λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα ενός γονέα να εργάζεται και να λαμβάνει εισοδήματα.  Για παράδειγμα, εάν ένας γονέας είναι υγιής και έχει τις αναγκαίες δεξιότητες για να εργαστεί, το γεγονός αυτό λαμβάνεται υπόψη ανεξαρτήτως εάν όντως εργάζεται.

β) Όταν το τέκνο είναι ενήλικο, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το ίδιο Αίτηση για Διατροφή εναντίον γονέα. Το ενήλικο τέκνο έχει δικαίωμα σε Διατροφή εφόσον ισχύουν ιδιαίτερες περιστάσεις. Τέτοιες περιστάσεις ισχύουν όταν το ενήλικο τέκνο υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά ως κληρωτός στρατιώτης ή είναι φοιτητής/φοιτήτρια. Εάν πρόκειται για φοιτητή/φοιτήτρια πανεπιστημίου ή κολλεγίου, το ενήλικο τέκνο μπορεί να υποβάλει Αίτηση για Διατροφή νοουμένου ότι παρουσιάζει ικανοποιητική απόδοση κατά τη φοίτηση και νοουμένου ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον γονέα εναντίον του οποίου επιδιώκει Διάταγμα Διατροφής.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι δικαστικές διαμάχες Επιμέλειας Τέκνου είναι ιδιαίτερα ψυχοφθόρες και συναισθηματικές και στις πλείστες περιπτώσεις έχουν αντίκτυπο και στα παιδιά. Επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι μερικές φορές είναι δύσκολο να συζητούνται τόσο ευαίσθητα και προσωπικά θέματα. Οι έμπειροι Δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας παρέχουν την αναγκαία νομική καθοδήγηση και να σας βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπίσετε αυτές τις δυσκολίες με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Το πιο πάνω άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Μαρία Σκαρπάρη στο skarpari@dhadjinestoros.com.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την κεντρική μας σελίδα που αφορά Οικογενειακό Δίκαιο Εδώ.

Δικηγόροι Οικογενειακού Δικαίου

Μαρία Σκαρπάρη Δικηγόρος
Η Μαρία Σκαρπάρη έχει πέραν των 25 ετών πείρα στο οικογενειακό δίκαιο, έχοντας εκπροσωπήσει εκατοντάδες πελάτες στο Οικογενειακό Δικαστήριο της Κύπρου

Συχνές Ερωτήσεις σε σχέση με το Οικογενειακό Δίκαιο

Χρειάζεται να διορίσω δικηγόρο για να αιτηθώ διαζύγιο στην Κύπρο?

Δεν είναι αναγκαίο να διορίσεις δικηγόρο για να αιτηθείς διαζύγιο στην Κύπρο. Όμως, δεδομένης της τεχνικής φύσης των δικογράφων και γενικά των νομικών θεμάτων που περιβάλλουν ένα διαζύγιο στην Κύπρο, είναι καλύτερο να γίνεται χρήση δικηγόρου.

Χρησιμοποιείται η Διαμεσολάβηση για Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο

Αν και έχει ψηφιστεί σχετικός Νόμος, ακόμη δεν έχουν εκδοθεί κανονισμοί για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές. Ως εκ τούτου η μοναδική νομική οδός για διαζύγιο  είναι μέσω του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Πως Μπορώ Να Πάρω Διαζύγιο Στην Κύπρο;

Διάταγμα διαζυγίου στην Κύπρο μπορεί να εκδώσει το Οικογενειακό Δικαστήριο.

Ποιες οι Νομικές Επιπτώσεις του Διαζυγίου στην Κύπρο;

Το διαζύγιο στην Κύπρο δεν επιφέρει αλλαγές στα ονόματα των συζύγων αλλά ούτε και στη διανομή της περιουσίας, της γονικής μέριμνας, ή της διατροφής που καταβάλλεται στα τέκνα. Σύμφωνα με το Κυπριακό Οικογενειακό Δίκαιο, είναι αναγκαίο όπως καταχωρηθούν ξεχωριστές αιτήσεις για οποιεσδήποτε άλλες διαφορές μεταξύ των συζύγων.

Νέα και Σχετική Αρθρογραφία