Αναστολή Διαδικασιών Έξωσης Ενοικιαστών. Ποιους Αφορά;

ΑΡΘΡOΓΡΑΦΙΑ

Αναστολή Διαδικασιών Έξωσης Ενοικιαστών. Ποιους Αφορά;

Στις 27/03/2020 τέθηκε σε ισχύ ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020  (ο «Νόμος») σύμφωνα με τον οποίο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλα τα οφειλόμενα ενοίκια μέχρι την 29 Φεβρουαρίου του 2020, αναστέλλονται οι διαδικασίες έξωσης που αφορούν καθυστερημένα ενοίκια αναφορικά με συμβάσεις ενοικίασης που καλύπτονται από το Ενοικιοστάσιο μέχρι την 31 Μάϊου του 2020.

Ποιες συμβάσεις καλύπτονται από το Ενοικιοστάσιο;

Ο πιο πάνω Νόμος αφορά συμβάσεις ενοικίασης οι οποίες καλύπτονται από το Ενοικιοστάσιο. Για να καλύπτεται σύμβαση ενοικίασης από το Ενοικιοστάσιο θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Το προς ενοικίαση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός ελεγχόμενης περιοχής και να έχει συμπληρωθεί πριν την 31/12/1999. Οι ελεγχόμενες περιοχές είναι όλα τα αστικά κέντρα και τα μεγάλα χωριά – δηλαδή όπου διαμένει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
  2. Ο ενοικιαστής θα πρέπει να έχει καταστεί θέσμιος ενοικιαστής. Για να καταστεί ένας ενοικιαστής θέσμιος, θα πρέπει κατά τον τερματισμό ή λήξη της πρώτης ενοικίασης να εξακολουθεί να κατέχει το ακίνητο.

Παράδειγμα: 

Ο Ε ενοικίασε ακίνητο από τον Ι για δύο έτη, από τις 12/02/2010 μέχρι τις 11/02/2012. Το ακίνητο έχει συμπληρωθεί πριν την 31/12/1999. Ο Ε μέχρι σήμερα παραμένει εντός του ακινήτου. Ο Ε έχει καταστεί θέσμιος ενοικιαστής από την 12/02/2012. Ως εκ τούτου η σχέση του με τον Ι καλύπτεται από το Ενοικιοστάσιο.
  1. Να έχει επιδοθεί έγγραφη ειδοποίηση στον Ενοικιαστή σύμφωνα με την οποία γίνεται απαίτηση των ενοικίων.
  2. Να παρέλθουν 21 ημέρες μετά την επίδοση την πιο πάνω ειδοποίησης χωρίς να έχει προσφερθεί το ενοίκιο.
  3. Μετά την καταχώρηση της αίτησης έξωσης, ο ενοικιαστής να εξακολουθεί να μην καταβάλλει το ενοίκιο για 14 ημέρες.

Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η αναστολή διαδικασιών έξωσης;

Ως έχει ήδη αναφερθεί, ο πιο πάνω Νόμος έχει περιορισμένη εφαρμογή αφού, η αναστολή οποιασδήποτε έξωσης αφορά περιπτώσεις καθυστερημένων ενοικίων μετά την 29/02/2020. Δηλαδή, εάν ο ενοικιαστής οφείλει ενοίκια που αφορούν περίοδο προγενέστερη της 29/02/2020, τότε ο ιδιοκτήτης δεν κωλύεται από του να προχωρήσει στην έξωση ενοικιαστή.

Σημειώνουμε ότι η καταχώρηση αγωγών και αιτήσεων στα Δικαστήρια είναι ούτως ή άλλως περιορισμένη μέχρι την 30/04/2020 μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για αναστολή των εργασιών των Δικαστηρίων. Ως εκ τούτου, στην πραγματικότητα ο Νόμος περιορίζει την καταχώρηση αιτήσεων έξωσης ενοικιοστασίου για ένα μήνα. Δηλαδή, από την 01/05/2020 μέχρι και την 31/05/2020.

Πότε δεν εφαρμόζεται ο Νόμος;

Ο Νόμος δεν επηρεάζει αγωγές που αφορούν την είσπραξη οφειλόμενων ενοικίων ασχέτως του πότε αυτά προέκυψαν, αφού αυτός αναφέρεται σε διαδικασίες έξωσης και όχι σε διαδικασίες καταβολής οφειλόμενων ενοικίων. Επίσης, δεν καλύπτει ενοικιάσεις οποιωνδήποτε ακινήτων που δεν εμπίπτουν στο ενοικιοστάσιο (π.χ. κτίρια τα οποία συμπληρώθηκαν μετά την 31/12/1999 ή κτίρια εκτός ελεγχόμενων περιοχών).

Το πιο πάνω άρθρο δεν αποτελεί νομική συμβουλή.

Νέα και Σχετική Αρθρογραφία