Κατασκευαστικό Δίκαιο

Τομείς Δραστηριότητας

Έχουμε ευρεία πείρα στο δίκαιο των οικοδομών, η οποία περιλαμβάνει την ετοιμασία συμβολαίων τόσο εκ μέρους κατασκευαστικών εταιρειών και υπεργολάβων, όσο και εκ μέρους αγοραστών ακινήτων.

Στη Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε σχέση με την πώληση και αγορά γής και κτηρίων και την ετοιμασία και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με συμφωνίες οικοδομικών έργων. Επίσης αντιπροσωπεύουμε ντόπιους πελάτες και πελάτες από το εξωτερικό σε τέτοιες συμφωνίες και ενώπιον των κυβερνητικών υπηρεσιών για την διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών σε σχέση με πολεοδομικές άδειες, άδειες οικοδομής και τελικές εγκρίσεις και ενώπιον των φορολογικών αρχών.

Εκπροσωπούμε πελάτες ενώπιον δικαστηρίου σε σχέση με οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση ενός οικοδομικού έργου, συμπεριλαμβανομένης της είσπραξης πληρωμών για οικοδομικές εργασίες, την απαίτηση αποζημιώσεων για  πλημμελή εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και κακοτεχνίες, την απαίτηση αποζημιώσεων λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση ή ολοκλήρωση οικοδομικών εργασιών και την απαίτηση αποζημιώσεων λόγω επαγγελματικής αμέλειας εναντίον επιμετρητών, αρχιτεκτόνων και μηχανικών. Επίσης εκπροσωπούμε πελάτες σε δικαστικές διαδικασίες και ενώπιον των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών σε σχέση με κτήρια (κατοικίες ή επαγγελματικά υποστατικά), για τα οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους κανονισμούς που αφορούν τις πολεοδομικές άδειας, τις άδειες οικοδομής και τις τελικές εγκρίσεις.