Σωματικές Βλάβες

Τομείς Δραστηριότητας

Το δικαίωμα σε αποζημιώσεις για σωματικές βλάβες μπορεί να προκύψει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα, αποζημίωση κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας καθώς και αποζημιώσεις λόγω ελαττωματικών αγαθών ή προιόντων. Επίσης περιλαμβάνουν αποζημιώσεις σε περίπτωση αμέλειας κατά την παροχή συμβουλευτικής ή αμέλεια σε σχέση με ψευδείς παραστάσεις.

Συχνά η αιτία για τις σωματικές βλάβες σχετίζεται με την αμέλεια κάποιου άλλου προσώπου και το γεγονός ότι δεν έλαβε την δέουσα φροντίδα και επιμέλεια που όφειλε. Στη Χατζηνέστορος ΔΕΠΕ συμβουλεύουμε και εκπροσωπούμε δικαστικώς τους πελάτες μας αναφορικά με υποθέσεις πρόκλησης σωματικής βλάβης.