Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τομείς Δραστηριότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

GDPR-in-Cyprus-GR

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με τους εθνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς, βοηθώντας τους πελάτες μας  με τη διαδικασία μετάβασης στο αυστηρότερο νομικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάιο του 2018.

Παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες συμμόρφωσης:

 • Αξιολόγηση των υφιστάμενων έντυπων και διαδικασιών που χρησιμοποιεί ο πελάτης για την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων των πελατών και των συνεργατών του.
 • Αξιολόγηση των υφιστάμενων μέτρων και διαδικασιών που χρησιμοποιεί ο πελάτης για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ετοιμασία και εφαρμογή πολιτικής προσωπικών δεδομένων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ετοιμασία επικαιροποιημένων έντυπων συλλογής προσωπικών δεδομένων, έντυπων συγκατάθεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, έντυπων υποβολής αιτήματος από πρόσωπα για τα οποία ο πελάτης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, έντυπων γνωστοποίησης παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ετοιμασία συμφωνιών ή προσθήκης σε υφιστάμενες συμφωνίες, με εξωτερικούς συνεργάτες και αποδέκτες προσωπικών δεδομένων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ετοιμασία σχεδίου έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης δεδομένων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για τα μέλη της διοίκησής και το προσωπικό εταιρειών.
 • Συνεργασία με τα μέλη της διοίκησής και το προσωπικό εταιρειών για την υλοποίηση και επιτήρηση νέας πολιτικής και μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον χειρισμό αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλλονται από πρόσωπα για τα οποία ο πελάτης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την διερεύνηση πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
 • Επικοινωνία με την ρυθμιστική αρχή για την προστασία προσωπικών δεδομένων και άλλες κρατικές υπηρεσίες, εκ μέρους του πελάτη.
 • Επικοινωνία με πρόσωπα για τα οποία ο πελάτης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και χειρισμός αιτημάτων και παραπόνων, εκ μέρους του πελάτη.
 • Διορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες υπό την ιδιότητα του διορισμένου Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, με σκοπό τη συνεχή συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

Related Articles:

Η γνώμη του παιδιού στην άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται η άσκηση της γονικής μέριμνας ως κακή
Δικαίωμα Ιδιοκτήτη Ακινήτου σε Αύξηση Ενοικίου.
Αναστολή Διαδικασιών Έξωσης Ενοικιαστών. Ποιους Αφορά;
Δικαιώματα Εργοδοτούμενων (Παράνομη Απόλυση) στην Κύπρο
Οικογενειακό Δίκαιο (Διαδικασίες Γονικής Μέριμνας, Επιμέλειας Τέκνου και Διατροφής) στην Κύπρο
Διαζύγιο στην Κύπρο όταν οι σύζυγοι διαμένουν εκτός Κύπρου
Διαδικασία Διαζυγίου στην Κύπρο
Οικογενειακό Δίκαιο (Περιουσιακές Διαφορές) στην Κύπρο
Οικογενειακό Δίκαιο (Διαζύγιο) στην Κύπρο
Κορωνοϊός και Πλεονασμός στην Κύπρο Λόγω Μείωσης του Κύκλου Εργασιών
Ενοικιάσεις Ακινήτων – Επιπτώσεις του Κορωνοϊού και των πρόσφατων διαταγμάτων αναστολής λειτουργίας κάποιων επιχειρήσεων