Εργατικό Δίκαιο

Τομείς Δραστηριότητας

Οι εργοδότες και οι εργοδοτούμενοι έχουν εκατέρωθεν υποχρεώσεις ο ένας έναντι του άλλου και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο για τους εργοδότες ή τους εργοδοτούμενους να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο χειρισμού και αντιμετώπισης ενός ζητήματος που πρέπει να ακολουθήσουν για να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τους.

Στην Δ. Χατζηνέστορος & ΣΙΑ ΔΕΠΕ παρέχουμε συμβουλευτική καθοδήγηση σε εργοδότες αλλά και εργοδοτούμενους σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την εργασιακή σχέση, καθώς και σε σχέση με τα νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία εργατικού δικαίου, την εγγραφή εργοδοτούμενου και καταβολή συνεισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων, τον τερματισμό εργοδότησης, την ασφάλεια και υγεία εργοδοτούμενων στον χώρο εργασίας και τα ταμεία προνοίας.

Σε σχέση με εργοδοτούμενους, παρέχουμε νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και εκπροσώπησης ενώπιον του Δικαστηρίου αναφορικά με ζητήματα που αφορούν παράνομη απόλυση, εξαναγκασμό σε παραίτηση ή πλεονασμό και του δικαιώματος σε προειδοποίηση πριν τον τερματισμό εργοδότησης. Επίσης εκπροσωπούμε εργοδοτούμενους σε υποθέσεις αποζημιώσεων για εργατικά ατυχήματα λόγω αμέλειας, εναντίον του εργοδότη.

Σε σχέση με εργοδότες, παρέχουμε νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης αναφορικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους προς τους εργοδοτούμενους τους. Επίσης έχουμε καθοδηγήσει μεγάλες επιχειρήσεις για την εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών για τον τερματισμό εργοδότησης υπαλλήλων και των πλεονασμό προσωπικού. Περαιτέρω, έχουμε συνεργαστεί με εργοδότες βοηθώντας τους να επικαιροποιήσουν τους βασικούς όρους των συμβολαίων εργοδότησης που χρησιμοποιούν, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τους κανονισμούς καθώς και με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις.

Περαιτέρω, μεσολαβούμε εκ μέρους πελατών μας με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές του κράτους, όπως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού και τον Έφορο Ταμείων Συνταξιοδοτικών Παροχών, ώστε να διευκολύνουμε την φιλική επίλυση εργατικής διαφοράς που προκύπτει μεταξύ ενός εργοδότη και του εργοδοτούμενου, με σκοπό εάν είναι εφικτό να μην απαιτηθεί η λήψη δικαστικών μέτρων μεταξύ τους ή λήψη δικαστικών μέτρων από την αρμόδια αρχή εναντίον του εργοδότη.

Σχετικά Άρθρα:

Η γνώμη του παιδιού στην άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας
Σε ποιες περιπτώσεις θεωρείται η άσκηση της γονικής μέριμνας ως κακή
Δικαίωμα Ιδιοκτήτη Ακινήτου σε Αύξηση Ενοικίου.